mu dukhita je mote odiA ase nAhin; kintu sambardhanA janAibAku kie rokiba. Apana jadi engrAji bhAsA jAnanti, tebe ehi site ti engrAji sAhitya re thiba kichhi bachhA bachhA kabitA, lekhA ebom darsana re bharapura. anumodita kichhi chalachitra, sangita ebom website madhyan achhi ethAre.

Iti

David P Brown

Enter