ణెను టెలుగు మాతాల్దలెను అనుద్కు క్షమినచ్గలరు అల అయిన కుద, మెఎకు నా అభివాదములు. మెఎకు ఆనగ్ల్ము థెలిసినచొ, ఆనగ్ల్ భాశ పర్పనచ్మ, మెఎకు ఎఎ సితె దావ్ర, అనెక ఉతథ్మమైన కవితావ్లు, రచనలు, పరిగాన్నమ అనిద్నచ్గలదు. ఆనెథ్గాక, ఇనుద్లొ, మెఎకు మనిచ్ సనెగ్ఎథమ, చలనచిథార్లు, ఇథర వెబిస్తెల గురినిచ్ థెలియజెసుథ్నిద్.

ఆభిననద్నలు

David P Brown

Enter